The name Zorya

The name Zorya is a girl’s name. Originated from the Slavic culture. Zorya means dawn. Zorya is pronounced as \z(o)-rya, zor-ya\.

What is the meaning of the name Zorya?

The name Zorya means dawn.

Is the name Zorya a boy's or a girl's name?

The name Zorya is a girl's name.

What is the origin of the name Zorya?

The origin of the name Zorya is Slavic.

How is the name Zorya pronounced?

The name Zorya is pronounced \z(o)-rya, zor-ya\.