The name Saskia

The name Saskia is a girl’s name. Originated from the Slavic culture. Saskia means the Saxon people. Saskia is pronounced as \s(a)-skia, sas-kia\.

What is the meaning of the name Saskia?

The name Saskia means the Saxon people.

Is the name Saskia a boy's or a girl's name?

The name Saskia is a girl's name.

What is the origin of the name Saskia?

The origin of the name Saskia is Slavic.

How is the name Saskia pronounced?

The name Saskia is pronounced \s(a)-skia, sas-kia\.