The name Afiwa

The name Afiwa is a girl’s name. Originated from the Ghanaian culture. Afiwa means born on Friday. Afiwa is pronounced as \a-fi-wa\.

What is the meaning of the name Afiwa?

The name Afiwa means born on Friday.

Is the name Afiwa a boy's or a girl's name?

The name Afiwa is a girl's name.

What is the origin of the name Afiwa?

The origin of the name Afiwa is Ghanaian.

How is the name Afiwa pronounced?

The name Afiwa is pronounced \a-fi-wa\.