The name Kenya

The name Kenya is a girl (Kenya's also a boy name)’s name. Originated from the African culture. Kenya is pronounced as \k(e)-nya, ken-ya\.

Is the name Kenya a boy's or a girl's name?

The name Kenya is a girl (Kenya's also a boy name)'s name.

What is the origin of the name Kenya?

The origin of the name Kenya is African.

How is the name Kenya pronounced?

The name Kenya is pronounced \k(e)-nya, ken-ya\.